Svedectvá o stvoriteľovi

Milovaní bratia a sestry v Pánu!

           

            S vďačnosťou oproti Pánovi – Stvoriteľovi neba i zeme a z Božej milosti predkladáme Vám túto knihu – dielo br. Štefana Gašeka, dlhoročného a obetavého činovníka  púchovského evanjelického a.v. cirkevného zboru. Autor sa v nej ako hlboko veriaci človek zamýšľa nad Božím Stvoriteľským dielom s prihliadnutím na výdobytky modernej vedy a techniky.

            V našej uponáhľanej dobe bývame občas v pokušení pochybovať. Nejeden výrok svätého písma nevieme pochopiť, alebo si ho vysvetliť a satan to používa, aby otriasol našou vierou. Často sa potom pýtame: Ako poznám tú pravú cestu? Je sväté písmo naozaj Božím slovom? Ako sa mám zbaviť svojich pochybností? Boh od nás nežiada, aby sme verili, kým nám nedá dostatočnú istotu, o ktorú môžeme svoju vieru oprieť. Jeho existencia, Jeho charakter či pravdivosť Jeho slov – to všetko sa opiera o spoľahlivé svedectvo, ktoré oslovuje náš rozum. Boh však nikdy neodstraňuje možnosť pochybovať. Tí čo chcú pochybovať budú mať na to vždy príležitosť. Nie je možné, aby obmedzená ľudská myseľ pochopila povahu diela večného Tvorcu. Aj tomu najbystrejšiemu rozumu a najvzdelanejšej mysli On ostáva vždy zahalený tajomstvom.

            „Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho? Je vyššia ako nebesá, čo môžeš spraviť? Je hlbšia ako podsvetie, čo vieš o tom?“ (Jób 11,7.8). Jeho dielu a pohnútkam môžeme rozumieť iba natoľko, aby sme vystihli spojenie Božieho milosrdenstva, obetavej služby – diakonie s nekonečnou Božou láskou. Z jeho zámerov môžeme pochopiť iba tie, ktoré sú nám blízke a prospešné poznať a to ostatné je už iba o našej viere a dôvere.

            Tajomstvá ako Kristovo vtelenie, Jeho narodenie, smrť na kríži a vzkriesenie  sú príliš hlboké na to aby ich pochopila myseľ smrteľnej bytosti. Aj v prirodzenom svete nás  obklopujú veci, ktoré nemôžeme vystihnúť – napríklad  vznik aj tých najjednoduchších podôb života, či prírodných úkazov predstavuje problém, ktorý si dodnes nevieme vysvetliť. Nemôžme byť teda prekvapení, že aj v duchovnom živote sú javy, ktorým nerozumieme. Apoštol píše: „Hľaďte bratia, aby nik z vás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha!“ (Žid 3,12). Satan sa však snaží ochromiť našu túžbu po poznaní biblických právd. Ponúka nám pýchu, aby sme si nedokázali priznať, že nie celkom rozumieme Stvoriteľskému dielu Boha Otca Stvoriteľa, Boha Syna Vykupiteľa a Boha Ducha svätého Posvätiteľa. Keby sme mohli úplne pochopiť Boha a Jeho diela, nemali by sme už možnosť objaviť nijakú ďalšiu pravdu, nemali by sme možnosť ďalšieho rastu a rozvoja mysle ani srdca. Ďakujme Bohu, že to tak nie je. Ľudia môžu skúmať naveky, stále sa učiť a predsa sa nikdy nevyčerpajú poklady Jeho múdrosti, dobroty a moci. Boh chce, aby človek uplatnil svoje rozumové schopnosti. No popri tom musíme dávať pozor, aby sme nezbožšťovali rozum, ktorý tak veľmi podlieha ľudskej slabosti. Ak nechceme, aby nám Božie Stvoriteľské dielo ostalo zahalené, musíme mať jednoduchú vieru dieťaťa, ochotnú učiť sa a prosiť o pomoc Ducha svätého. Bez  Jeho usmernenia  by sme mohli Písmo sväté prekrúcať a nesprávne vykladať. Tým, čo sa v Božom slove snažia nachádzať rozpory chýba duchovná zrelosť. Nech sa to akokoľvek zakrýva, v mnohých prípadoch je skutočnou príčinou pochybností a nevery záľuba v hriechu. Ak chceme dospieť k pravde, musíme mať vrúcnu túžbu v srdci i ochotu podľa nej žiť. Boh nás pozýva, aby sme sa presvedčili o pravdivosti Jeho slova a zasľúbeniach, ktoré nám dal. „Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako mňa poznal Boh.“ (1 Kor 13,12)

            Názov tejto knihy „Svedectvo o Stvoriteľovi“ prezrádza jej poslanie – upriamiť pozornosť hľadajúcich a pochybujúcich na Toho, ktorý jediný môže uspokojiť duchovné potreby človeka. Autor vedie čitateľa ku skúsenosti v ktorej môže nájsť radosť z nasledovania Pána Ježiša Krista.

 

Ľubomír Marcina                            

Úvod knihy sa konal 4.adventnú nedeľu na službách Božích

v púchovskom chráme Božom.