Služby

  » KOMU JE STAROSTLIVOSŤ URčENÁ X  
 

Starostlivosťť je určená občanovi, ktorému nemožno poskytovaťť inú sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách alebo poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši núdzu občana, ktorý:

• je poberateľom starobného dôchodku,
• pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosťť inej osoby a pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, kontaktu so spoločenským prostredím, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby,
• poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 
     
  » čO POSKYTUJEME  
 

• bývanie v prevažne jedno a dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením
• stravovanie 5-krát denne pri strave racionálnej, 6-krát denne pri diétnom režime
• zaopatrenie s diferencovanou starostlivosťťou podľa zdravotného stavu klienta
• dohľad nad medikáciou, aktivačné činnosti, rehabilitácia
• pedikérske, kadernícke a masérske služby
• poradenstvo
• pastoračná činnosťť 
• záujmová činnosťť

 
     
  » PODMIENKY PRIJATIA  
  Vzhľadom na nový zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa od 1.1.2009 menia podmienky prijatia do zariadení soc. služieb, vrátane nášho SED Košeca. Záujemci žiadajú o prijatie do soc. zariadenia na príslušnom VÚC alebo obecnom (mestskom) úrade (podľa trvalého bydliska záujemcu odkázaného na soc. pomoc). K tomu je potrebné vyplniť žiadosť, ktorú nájdete na jednotlivých VÚC či obecných úradov. V žiadosti uveďte svoj záujem o naše cirkevné zariadenie.

V prípade, ak trváte na umiestnení do nášho zariadenia bez rozhodnutia príslušného VÚC alebo obecného úradu, ktorý nemusí akceptovaťť Váš záujem o SED Košeca, máte možnosťť nastúpiť k nám ako samoplatca (bez finančného príspevku samosprávy).

 
 
     
  » prekážky PRIJATIA  
 

• zdravotný stav vyžadujúci liečenie v lôžkovom zdravotníckom zariadení alebo zvýšený zdravotnícky dohľad
• postih inými závažnými psychickými a osobnostnými poruchami, pod vplyvom ktorých ohrozuje seba alebo svoje okolie
• ochorenie na prenosné infekčné choroby
 

 
     
  » Bohoslužobné príležitosti  
  Nedeľné služby Božie: 10:00 hod.
Sviatky: podľa ohlásenia
Večera Pánova: každú prvú stredu v mesiaci namiesto biblickej hodiny
Pastorálne rozhovory: na požiadanie

Biblické hodiny každú stredu o 14:30 v spoločenskej miestnosti

Duchovná starostlivosťť o ev. klientov je zabezpečená cez Farský úrad
cirkevného zboru ECAV – Košeca. O rím.-katol. klientov je zabezpečená
cez Farský úrad rím.-katol. farnosti Košeca. V prípade iných denominácií individuálne po dohovore s vedením SED.

 

 

 

[www.diakoniakoseca.sk]