Z histórie

  » HISTÓRIA NÁŠHO STREDISKA  
 

Obec Košeca je súčasťou regiónu, ktorý sa v minulosti v podmienkach bývalého Československého štátu radil medzi najpriemyselnejšie oblasti. Bola tu značná koncentrácia najmä gumárenského, ťažkého a textilného priemyslu. Táto skutočnosť sa však negatívne podpísala na demografickom vývoji oblasti. Vplyvom centralizácie priemyslu do väčších miest došlo k odchodu mladých ľudí z obcí. Obce, ktoré sa stali dodávateľmi pracovných síl začali starnúť. Po roku 1990 došlo k zníženiu ekonomickej produktívnosti slovenského priemyslu. Súčasne s tým klesli príjmy obyvateľstva a stúpla závislosť na sociálnej pomoci štátu. Najvýraznejšie sa to prejavilo u občanov preddôchodkového a dôchodkového veku. Práve tieto skupiny obyvateľov sa stali sociálne najrizikovejšie, pretože v obciach s vyšším priemerným vekom nemá komunita dostatok svojpomocných, rodinných riešení. Časť dôchodcov sa tak stáva priamo závislá na pomoci od cudzieho subjektu.

Preto sa duchovný správca Evanjelického cirkevného zboru v Košeci diakon Ľubomír Marcina rozhodol podieľať na riešení vzniknutej sociálnej situácie. Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci ako účelové zariadenie cirkvi bolo založené dňa 6. septembra 1996 uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku číslo U 342/96. Vzniklo za účelom poskytovania  podporných služieb v regióne s akcentom na sociálnu starostlivosť o starších ľudí. Právna subjektivita Ch.s. ED je odvodená od právnej subjektivity Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a jej rozsah je vymedzený stanovami. Popri prevádzkovaní Terénnej opatrovateľskej služby sa započalo s výstavbou ústavného zariadenia – domova dôchodcov. Dňa 1.mája 1997 bol posvätený základný kameň. Dokončenie stavby sa po prvých mesiacoch od započatia prác vzhľadom na finančnú situáciu naplánovalo rozdeliť na dve etapy. Prvá etapa pozostávala z výstavby prízemia budovy a prípravy podkrovnej časti na budúce obytné priestory. Táto časť bola na sviatok Pamiatky reformácie dňa 31.10. 2003 slávnostne posvätená br. Prof. ThDr. Júliusom Filom, generálnym biskupom ECAV na Slovensku a odovzdaná do užívania. Zariadenie tak mohlo poskytnúť prístrešie a druhý domov pre 17 klientov a zamestnať 9 ľudí.

V marci roku 2005 sme započali s prácami na II. etape – dobudovaní podkrovnej časti strediska. S Božou pomocou práce rýchle napredovali, a tak sme mohli IV. adventnú nedeľu 18.12.2005 posvätiť, a odovzdať do prevádzky celú budovu. Kapacita zariadenia v súčasnosti predstavuje 65 miest v prevažne jednoposteľových izbách so sociálnym zariadením.

 
     
  » HISTÓRIA strediska v obrazoch  
   
    Zo slávnosti posviacky základného kameňa SED  
   
  Prvý výkop a zahájenie stavebných prác SED  
   
  Budova v jednotlivých etapách výstavby  
   
  Stavebné práce a terénne úpravy  
   
 

Zariaďovanie SED

 

 

[www.diakoniakoseca.sk]