Aktuálne  

  » Ďakovné služby Božie v košeckej diakonií  
 

 

 

    Na sviatok Pamiatky reformácie v pondelok 31. októbra 2022 sa v Stredisku Evanjelickej diakonie v Košeci (SED) konali ďakovné služby Božie pri 19. výročí jeho posviacky. V rámci nich sme ďakovali Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktorého sa nám doposiaľ dostalo, ale hlavne pri realizácii dvoch posledných projektov. Ako prvý treba spomenúť výmenu kotolne, ktorá bola po dvadsiatich rokoch nepretržitej prevádzky už v havarijnom stave. Náš dobrotivý Pán nám pomohol vzbudiť srdcia mnohých ochotných darcov a sponzorov, ale aj ústretovú firmu, ktorá sa na túto náročnú obmenu kotolne podujala a v priebehu 2 týždňov za plnej prevádzky aj zrealizovala. Stará kotolňa je nahradená vysoko výkonnou, energeticky úspornou a plne automatizovanou kotolňou. Ako druhý projekt, realizovaný na nádvorí SED, je v účelovej podobe terapeutický záhradný park, ktorý bol zrealizovaný za finančnej podpory VÚC Trenčín, odporučený osobne županom Ing. Jaroslavom Baškom, ktorý má k nášmu zariadeniu vrelý vzťah. Celý záhradný projekt riadil náš zamestnanec Ing. Jakub Rosa, študent 4. ročníka ETF UK v Prahe. Obec Košeca dala zhotoviť novú prístupovú cestu a parkovisko. Reformačné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej viedol správca SED Ľubomír Marcina, slovom Božím poslúžil obetavý spolupracovník košeckej diakonie Mgr. Peter Fabok, farár v Lazoch pod Makytou na text Ž 46,12: „Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.“ Vo svojom príhovore zdôraznil, že "cirkev i jednotlivec sa musí k Pánovi Ježišovi obracať sa nanovo, denne, lebo s jednorazovým prijatím do svojho srdca nevystačíme. Hriech je sťa burina, ktorá rastie vždy nanovo a vždy znova a znova ju treba vytrhávať. Obrátenie sa ku Ježišovi Kristovi? Jednoznačne áno. Avšak nie ako jednorazový akt, ale ako denné rozhodovanie sa pre život podľa Božieho slova. Analogicky môžeme povedať, že cirkev ani jednotlivci si nevystačíme iba s jednou reformáciou. Ďakujeme Pánu Bohu, že napriek všetkým sociálno-politickým a ekonomickým zmenám, ktoré sa nás bytostne dotýkali či dotýkajú, sa k nám prihovára to isté evanjelium a počujeme to isté Božie povolanie – vierou prijať ospravedlnenie, ktoré nám Boh dáva pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Reformácia bola i je nutná, aby sa stalo zrejmým, že skutočné evanjelium, ktoré podáva Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného, je mocou Božou na spasenie každému veriacemu" (R 1, 16-17). Po zaspievaní Lutherovej piesne, ES č. 288, za organového sprievodu Mgr. Jaroslavy Polákovej, kantorky z Považskej Bystrice, bolo posvätením odovzdané do užívania nové červené oltárne rúcho s bielou prikrývkou, ako aj oltárny kríž a svietniky, dar Anny Kušnírovej, predsedníčky SR SED, pri jej okrúhlom životnom jubileu. Zaspievaním ev. hymny „Hrad prepevný“ boli služby Božie ukončené. Mnohopočetné zhromaždenie si následne prezrelo záhradné úpravy, kotolňu, ale aj celé zariadenie, ktoré aj napriek zložitej dobe plní svoje poslanie: praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu, ale aj misiu v našom prostredí. Treba poznamenať, že v posledných rokoch často za mnohých obetí a rizík vedenia SED, personálu, ako aj obetavých spolupracovníkov z radov lekárov v zdravotníckych zariadeniach nášho regiónu.

Ľubomír Marcina správca SED

 

 

      

 
  » 25.ročné jubileum Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci  
 

 


 

    Tohtoročné Veľkopiatočné služby Božie v považskobystrickom evanjelickom kostole sa niesli aj v znamení 25. výročia od založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci (ďalej len SED) Tento sviatočný deň priestory kostola naplnili nielen domáci viery, ale aj personál SED, spolupracovníci a dobrodinci, ako aj vzácni hostia. V rámci sv. paší zaznel sólo spev opernej speváčky Terézie Janekovej s organovým sprievodom kantorky Jaroslavy Polákovej Golgota. Rovnako tieto sviatočné služby Božie spestril spevom folklórny súbor Záriečanka s priliehavou piesňou Blízko kríža. Kázňou slova Božieho poslúžil vzácny hosť Marián Čop, biskup ECAV z Prahy na základe sv. textu: Mt 27, 54.

  Následne chrámové zhromaždenie pozdravil po organovom vstupe koncertného umelca Martina Ragulu, senior TUS Marián Kaňuch: Veľa vzácnych udalosti sa nám dnes spojilo. Ja chcem zdôrazniť tri veci v tomto mojom príhovore:

1. Služba Diakonia: Anglický farár, kazateľ John Wesley raz povedal výrok, ktorý si veľmi dobre pamätám, a zároveň si uvedomujem jeho silu, vážnosť, ale aj ťažkosť naplnenia: ?Robte v?etko dobro, čo mô?ete, v?etkými prostriedkami, ktorými mô?ete, všetkými spôsobmi ktorými mô?ete, v?ade, kde mô?ete, v?etkým, ktorým mô?ete, tak dlho, ako mô?ete." Ak je niekto povolaný, pozvaný, vyzvaný konať dobro, a aj to robí tak to je určite diakonia. Diakonická slu?ba tým, ktorí to najviac potrebujú. Robiť dobro v?etkým je veľká úloha diakonie a diakonickej slu?by. Starať sa o v?etkých ľudí. Núdznych. Utrápených. Chorých. Vládnych. Nevládnych. Je to náročná slu?ba. Náročné poslanie "robiť v?etko dobro, čo mô?eme, v?etkými prostriedkami, ktorými mô?ete, v?etkými spôsobmi ktorými mô?ete, v?ade, kde mô?ete, v?etkým, ktorým mô?ete, tak dlho, ako mô?ete" Vy to robíte u? 25 rokov. A kie? máte silu, energiu robiť to aj naďalej. Chcem pri tomto 25. výročí Diakonie Ko?eca v mene predsedníctva TUS poďakovať celému kolektívu pod vedením brata správcu Ľubomíra Marcinu, brata riaditeľa Marcela Breče a predsedníčka správnej rady Anny Ku?nírovej, ale aj v?etkým vám nemenovaným a o to viac dôle?itým a potrebným pracovníkom za v?etku va?u slu?bu, ochotu starať sa o ľudí, ktorí sú vám zverení. Ďakujeme vám za v?etku námahu a odpustite nám, ak ste mali niekedy pocit, ?e ste boli zabudnutí, či ste museli zápasiť sami a cítili ste, ?e by ste potrebovali viac podpory, či záujmu zo strany seniorátu, či cirkvi. Mysleli sme v modlitbách na vás. Nech vás v?etkých Pán Boh posilňuje a nech ka?dý vá? klient, ten, ktorý je súčasťou va?ich slu?ieb za?íva va?u lásku, starostlivosť a opateru.

2. Spomienka - na sestru Zuzanu Drblíkovú: Nedávno ste sa lúčili so svojou vzácnou spolusestrou Zuzanou, ktorá sa tie? ako pedagóg sna?ila konať dobro tým najmen?ím: deťom. Vďaka Bohu za ňu. Veľa spomienok zostane vo va?ich srdciach, ktoré vám ju budú pripomínať. Ďakujeme Pánu Bohu za jej ?ivot, slu?bu v CZ a konanie dobra. A nech aj my v?etci konáme dobro. A pomocou nech nám je Pán Je?i? Kristus.

3. Pripomenutie - Je?i? Kristus: Dnes na Veľký piatok mô?eme pozerať e?te na väč?ie dobro, ktoré je pre nás zdrojom v?etkej in?pirácie a tým je ukri?ovaný Pán Je?i? Kristus. Sk 10,38: "Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Je?i?a Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil." On konal dobro, aby sme my mohli konať dobro. Kie? aj na dne?ných slu?bách Bo?ích o to viac vidíme a poznáme dobro, ktoré On pre nás vykonal. Pán Je?i? pri?iel slú?iť a polo?iť svoj ?ivot. To bolo to najvy??ie a najväč?ie dobro, ktoré bolo voči nám prejavené na tomto svete. Nech nás v?etkých Pán Boh ?ehná a posilňuje. Pokoj Bo?í s nami v?etkými.

    V rámci vysluhovania sv. Večere Pánovej opäť zneli piesne z Tranovského kancionála v podaní súboru Zariečanka. Krátku históriu SED podal jej zakladateľ, budovateľ a horlivý pracovník na vinici Pánovej, br. diakon Ľubomír Marcina. Poďakoval za Bo?ie vedenie a po?ehnanie, ktorému sa dostalo počas 25 rokov existencie tohoto vzne?eného, dnes najväč?ieho diakonického zariadenia v sieti ED v na?ej cirkvi. SED bolo zalo?ené 6. septembra 1996 a u? 1. mája 1997 bol na darovanom obecnom pozemku slávnostne po?ehnaný základný kameň. Tento historický akt v ekumenickom duchu vykonali dôstojní bratia biskupi ? Július Filo a pomocný nitriansky biskup Franti?ek Rábek. Práce pri výstavbe napredovali, ale aj stagnovali. Posviacka novej budovy sa konala na sviatok Pamiatky reformácie roku Pána 2003. Veľkej pomoci pri budovaní sa nám dostalo predov?etkým zo strany obce Ko?eca, Pova?skej cementárne Ladce, Drevopal Ladce, Slovlak Ko?eca, ako aj mnohých domácich sponzorov a dobrodincov. Zo zahraničia sme prijímali výraznú pomoc z partnerského diakonického zariadenia vo Schwäbisch Hall, kde bol riaditeľom teraj?í krajinský biskup F. O. July. Bol to on a jeho man?elka, ktorí si tento projekt zobrali pod patronát, te?ili sa z jeho napredovania a doposiaľ sa oň zaujímajú. Rovnako veľkej pomoci sa nám dostalo od brata farára Johannesa Hillgera z Lutherstadt Wittenberg, ktorý doposiaľ rád medzi nás prichádza. Taktie? sa nedá opomenúť pomoc brata farára Du?ana Tótha z Kanady. Ďakovné slová boli ďalej adresované br. Marcelovi Breče, riaditeľovi zariadenia a predsedníčke SR SED Anne Ku?nírovej, za príkladnú 22 ročnú spoluprácu pri riadení a organizovaní úspe?ného chodu zariadenia. Rovnako vďaka patrí obetavému vysoko kvalifikovanému personálu v počte 42 zamestnancov, ktorí vzorne na profesionálnej úrovni zabezpečuje 24 hodinovú starostlivosť 70 preva?ne ťa?ko zdravotne postihnutým klientom. Doposiaľ v na?om zariadení na?lo útočisko, opateru a praktickú kresťanskú slu?bu lásky ? diakoniu, 586 klientov. Okrem sociálnej slu?by, SED pôsobí aj misijne a pomáha cez svojich sponzorov humanitárne. Momentálne sústreďuje nemalú pomoc, na vojnou strádaných odídencov z Ukrajiny. Po zaspievaní piesne ES 554: ?Také mi srdce daj?, nasledovali pozdravy hostí. Ako prvý pozdravil početné bohoslu?obné zhroma?denie predseda TSK Jaroslav Ba?ka (niekdaj?í konfirmand br. Marcinu), ďalej primátor mesta Pova?ská Bystrica Karol Janas, riaditeľ okresnej nemocnice v Pova?skej Bystrici Igor Steiner a Anton Barcík, gen. riaditeľ Pova?skej cementárne Ladce, ktorý v príhovore dojímavo podal svedectvo a skúsenosť so SED, v ktorom jeseň ?ivota do?ila aj jeho matka. Poďakoval sa br. Marcinovi za 30 ročnú vzájomnú spoluprácu, rovnako br. Marcina poďakoval za doteraj?iu materiálnu podporu, nielen pre SED, ale aj za podporu ďal?ích 43 projektov ECAV na Slovensku i v zahraničí. Jaromír Brtáň predseda ZMOS-u a starosta obce Ko?eca, prejavil vďačnosť, ?e práve takéto zariadenie je na území obce Ko?eca, ktoré jej robí dobré meno. Následne odovzdal ocenenia vedeniu SED Ko?eca ? A. Ku?nírovej, M. Breče a Ľ. Marcinovi. Riaditeľ zariadenia M. Breče, odovzdal správcovi br. Marcinovi olejomaľbu, autora Petra Čiernika, rím. kňaza ? ktorého otec bol tie? na?im klientom ? ako prejav úcty a vďaky za 25 ročnú slu?bu pre SED, ale aj ED ECAV, nakoľko je slu?obne najstar?ím pracovníkom ED ECAV na Slovensku. Bohoslu?obné zhroma?denie skončilo organovým postlúdiom a piesňou ES 654: ?Zbohom si dajme?. Jakub Rosa

Jakub Rosa

 

      

 
  » Príklad hodný nasledovania  
 

 

 

    Na popolcovú stredu, ktorou nám veriacim začína pôstne obdobie, som dostal od vedenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE (SED) v Ko?eci, ako jej zamestnanec, poverenie zaviesť potravinovú pomoc ukrajinským utečencom do Partizánskej Ľupče. Pri vstupe do obce ráno pred ôsmou hodinou znel z ve?e evanjelického kostola mohutný hlahol zvonov, zvolávajúci na ranné bohoslu?obno-modlitebné zhroma?denie (tak je tomu v Partizánskej Ľupči ka?dé ráno počas celého pôstu). Samozrejme, ?e som sa aj ja zúčastnil. Medzi domácimi viery v prvých laviciach majestátneho ľupčianskeho kostola sedeli ukrajinské mamičky s deťmi, ale aj ich star?ie príbuzné. V rámci tohto bohoslu?obného zhroma?denia zneli dojemné modlitby brata farára Janka Molčana (odchovanca ko?eckej diakonie), ale aj starosloviensky Otčená? s organovým sprievodom. Brat farár Molčan, hneď po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine, neváhal a spolu s pánom starostom Ladislavom Balá?ecom, vy?tartovali priamo na hranicu do Vy?ného Nemeckého, aby mohli doviezť do lona obce a cirkevného zboru prvých vojnových utečencov. A tak to zopakovali viac krát, a? pokiaľ nenaplnili kapacity evanjelického penziónu ? Lutherov dom, susediaceho s farskou budovou, ako aj príbytky ochotných cirkevníkov. Tento počet dosiahol a? 135 strádajúcich ľudských bytostí, hľadajúcich útočisko a pomoc.

    Do Partizánskej Ľupče som v priebehu tý?dňa e?te dvakrát zaviezol potraviny a potrebný tovar, na?im diakonickým mikrobusom, vrátane detského kočíka, nakoľko jedna z ukrajinských mamičiek čaká dieťatko. Obdivuhodné s akou horlivosťou sa konkrétne na tomto mieste v praxi napĺňajú slová evanjelia: ?Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmen?ích bratov, mne ste urobili.? (Mt 25,40). Pán starosta s bratom farárom a ich spolupracovníkmi ka?dodenne zabezpečujú potrebné nále?itosti, od vybavovania dokladov, umiestnenia ukrajinských detí do základnej ?koly, zabezpečenia vhodného zamestnania, ktoré na?lo u? sedem mamičiek v neďalekých kúpeľoch Be?eňová. Star?ie ?eny so sestrami z cirkevného zboru zabezpečujú stravu v kuchyni Zborového domu a spoločne sa podieľajú aj na prácach v cirkevnom zbore, ako napríklad upratovanie kostola, či zborových priestorov. Preto bez váhania aj SED Ko?eca, cirkevný zbor ECAV v Pova?skej Bystrici a na?i sponzori ? Pova?ská cementáreň Ladce, Drevopal Ladce, ko?ecká rodáčka MUDr. Ľudka Kučeráková s rodinou z Bratislavy, lekárnik Ing. Marián Kelner s rodinou z Trenčína, ako aj mnohí ďal?í, tak promptne reagovali a podporili túto prepotrebnú pomoc, ktorá má konkrétneho a veľmi vďačného adresáta. Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča v osobe obetavého a horlivého brata farára Jána Molčana a pána starostu Ladislava Balá?eca s ich spolupracovníkmi konajú v týchto pohnutých časoch príkladnú, kresťanskú slu?bu lásky, hodnú nasledovania ? diakoniu.

Jakub Rosa

 

      

 
  » Vzácna náv?teva v ko?eckej diakonii, ocenenie v rámci akcie "Deň pre vás"  
 

 

 

  V sobotu 21. augusta 2021 nav?tívil najväč?ie diakonické stredisko v rámci siete ED ECAV na Slovensku vzácny hosť, vladyka, prof. ThDr. Cyril Vasiľ, grécko-katolícky arcibiskup z Ko?íc. Náv?teva sa uskutočnila na základe dobrých, ekumenických vzťahov s vedením SED Ko?eca, pri príle?itosti celoslovenskej púte RKC na známej hore Butkov ? Ladce, kde pán arcibiskup mal v popoludňaj?ích hodinách homíliu ku takmer ?esťtisícom prítomným pútnikom. Pri náv?teve SED Ko?eca a po privítaní správcom, Ľubomírom Marcinom, sa vzácny hosť prihovoril ku zhroma?deným klientom a personálu v kaplnke strediska. Poďakoval za milé prijatie a prítomných klientov povzbudil slovami, aby v?etci vládali niesť svoj krí? v starobe, chorobe, nevládnosti a osamotenosti statočne. Rovnako vyzdvihol slu?bu a nasadenie personálu, zvlá?ť v tejto ťa?kej pandemickej dobe. Nasledoval spev Pánovej modlitby ? Otčená? v staroslovienčine s organovým sprievodom kantora a člena SR SED Ko?eca, Martina Meli?íka v podaní M. Breče a Ľ. Marcinu. Následne pán arcibiskup udelil prítomným Archijerejské po?ehnanie. Klientka zariadenia, Jarmila Smetanová, pôvodom z Trenčína, odovzdala vzácnemu hosťovi kyticu kvetov a predniesla aj obdivuhodné ďakovné slová. Potom nasledovala prehliadka zariadenia, ktoré si pán arcibiskup so záujmom prezrel v sprievode svojho asistenta, Jozefa Havrilčáka. Správca SED Ko?eca, Ľ. Marcina, daroval pánovi arcibiskupovi ozdobný krí?, ktorý dostal pred rokmi od príbuzných a? z ďalekého, kanadského Toronta.

Následne popoludní, na základe pozvania organizátorov podujatia ?Deň pre vás?, sa vedenie SED Ko?eca zúčastnilo milého, dojemného stretnutia v Manínskej tiesňave pri Pova?skej Bystrici. Tam predseda TSK, Jaroslav Ba?ka; riaditeľ pova?skobystrickej nemocnice, Igor Steiner a primátor mesta Pova?ská Bystrica, Karol Janas, poďakovali zdravotníckym pracovníkom, záchranárom, hasičom a pracovníkom v sociálnych slu?bách za vysokorizikové nasadenie pri doteraj?om zvládaní pandémie Covidu-19. Ako prejav vďaky a úcty odovzdal predseda TSK, Jaroslav Ba?ka, prítomným upomienkové predmety. V tú istú sobotu popoludní sa časť personálu spolu s vedením SED Ko?eca, zúčastnilo púte RKC na hore Butkov, na základe pozvania gen. riaditeľa Pova?ských cementární Ladce, Antona Barcíka, spoluorganizátora podujatia, kde programom poslú?il medzi inými aj známy spevák Jo?o Rá?. Dobrovoľná zbierka vykonaná pri tejto akcii poputuje do Tanzánie na hĺbenie studní. Anna Ku?nírová predsedníčka SR SED Ko?eca

Anna Ku?nírová, predseda SR SED Ko?eca

 

      

 
  » Laureát Ceny predsedu TSK za rok 2020 - Ľubomír Marcina  
 

 

  

  V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 9. júna 2021 konalo slávnostné zhroma?denie predstaviteľov a poslancov TSK, v rámci ktorého z rúk predsedu Jaroslava Ba?ku prevzali najvy??ie ocenenie ? Cena predsedu TSK za rok 2020 dvaja Laureáti. Jedným z nich je Ľubomír Marcina, duchovný evanjelickej cirkvi, rodák z Púchova. Veľký vplyv na výchovu a formovanie jeho osobnosti ako aj duchovného rastu mali kňazi pôsobiaci v Púchove a okolí. Pre svoje presvedčenie, nezlomnú vieru a lásku k Bo?ím veciam, bol minulým re?imom prenasledovaný a väznený. A? po páde komunistického re?imu mohol zahájiť skrátené ?túdium evanjelickej teológie v Bratislave. Zásluhou vynikajúcich ?tudijných výsledkov a z rozhodnutia vtedaj?ieho vedenia cirkvi prijal diakonskú vysviacku 26.10.1991 v chráme Bo?om v Tisovci z rúk vtedaj?ieho gen. biskupa Pavla Uhorskaia, čím sa stal duchovným Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku. Následne opustil výhodné zamestnanie v Matadore Púchov a od 1.11.1991 nastupuje na uprázdnenú kňazskú stanicu v rozsiahlom diasporálnom cirkevnom zbore v Ko?eci, ktorý ponímal celý Ilavský okres. Tu na neho čakalo mno?stvo práce, v ktorej sa osvedčil ako horlivý a svedomitý ?afár. Pracoval s deťmi a mláde?ou, popri v?etkej duchovno-pastierskej slu?be konal slu?bu vo väzniciach, nemocniciach, domovoch dôchodcov, vyučoval nábo?enstvo na ?kolách, pripravoval konfirmandov, krstil, sobá?il i pochovával. Odchoval mno?stvo mladých spolupracovníkov, ktorí sú doposiaľ prínosom nielen pre evanjelickú cirkev a diakoniu, ale aj spoločenský ?ivot. Pod vedením Ľubomíra Marcinu bol za jeden rok v Ko?eci vybudovaný nový evanjelický kostol, následne opravené a postupne zveľaďované cirkevné budovy na území diaspory. Zavŕ?ením jeho budovateľských aktivít bola výstavba Účelového sociálneho zariadenia ECAV na Slovensku ? Strediska evanjelickej diakonie v Ko?eci s kapacitou 70 miest, 45 zamestnancami a mnohými spolupracovníkmi. Úroveň a poskytovanie soc. slu?ieb v tomto diakonickom sociálnom zariadení je, čo do kvality a vybavenosti i odbornosti personálu na vysokej úrovni. Za nezi?tnú slu?bu pre Evanjelickú diakoniu prevzal mnohé zahraničné i domáce ocenenia. Pred 10 rokmi zaujal nové pôsobisko ? cirkevný zbor ECAV v Pova?skej Bystrici, kde doposiaľ popri diakonickej činnosti koná duchovno-pastiersku slu?bu. Aj tu sa mu naskytol ?iroký záber práce, ktorú s veľkou horlivosťou zápalom a nad?ením realizoval. Treba spomenúť prestavbu Zborového domu s kostolom, nadstavbu ve?e a nadobudnutie pí?ťalového 2-manuálového organa do kostola v Pova?skej Bystrici, ako aj rekon?trukcia filiálneho kostola v Bodinej. Mesto Pova?ská Bystrica mu za doteraj?iu prácu udelilo verejné uznanie mesta za neúnavnú duchovno-pastiersku slu?bu, ekuménu a rozvoj duchovných hodnôt, ako aj za slu?bu starostlivosti o chorých a nevládnych obyvateľov v Trenčianskom regióne. Koncom roka 2020 si Ľubomír Marcina pripomenul v kruhu najbli??ích spolupracovníkov 60. narodeniny, 25. výročie diakonickej slu?by a v tomto roku si bude pripomínať 30. výročie od ordinácie ? vysviacky za duchovného ECAV na Slovensku. Za slu?bu pre Evanjelickú diakoniu si doposiaľ prevzal mnohé domáce i zahraničné ocenenia. Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 mu bola odovzdaná za dlhoročné pôsobenie, celo?ivotné zásluhy v duchovnej, sociálnej oblasti a pri príle?itosti jeho významného ?ivotného jubilea.

Anna Ku?nírová, predseda SR SED Ko?eca

 

      

 
  » Príklad hodný nasledovania  
 

 

   V zastúpení Strediska evanjelickej diakonie Ko?eca (SED), chcem aj takýmto spôsobom poďakovať a vyzdvihnúť nezi?tnú pomoc bratovi kpt. Mgr. Ondrejovi Ri?iaňovi, PhD., dekanovi Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne.

   Brat Ondrej Ri?iaň ako jediný z radov ordinovaných na?ej cirkvi ponúkal SED nezi?tnú, obetavú ? nielen duchovnú slu?bu, ale predov?etkým poslú?il aj manuálnou prácou. Často preťa?ený personál SED počas obdobia pandémie absentoval. Brat Ondrej Ri?iaň ochotne prichádzal do SED, kde sa podieľal na pomocných prácach, či pri výstavbe prístre?ku k výťahu, ktorý sme svojpomocne realizovali. Taktie? slú?il aj rannými duchovnými zamysleniami pre klientov cez interný rozhlas z kaplnky ná?ho zariadenia. V spolupráci s miestnou samosprávou, a to nielen v Ko?eci ale aj na okolí vyslaný vedením Ekumenickej pastoračnej slu?by OS a OZ SR sa zúčastňoval s tímom sestier ná?ho SED celoplo?ného testovania na COVID-19. Ochotu byť nápomocný preukazoval a preukazuje aj v CZ ECAV v Pova?skej Bystrici, jednak ako kazateľ slova Bo?ieho, či liturg počas slávnostných slu?ieb Bo?ích, ale aj zastupovaním počas mojej hospitalizácie. V pova?skobystrickom CZ, kde má trvalý pobyt sa horlivo s celou svojou rodinou zúčastňuje bohoslu?obného a cirkevno-zborového ?ivota. Preto aj po dohovore s bratom gen. duchovným ekumenickej pastoračnej slu?by OS a OZ SR plk. Mgr. Viktorom Sabó, chcem tento ojedinelý príklad dať do pozornosti, ?irokej evanjelickej verejnosti, hlavne jej duchovným a cirkevno-zborovým funkcionárom na povzbudenie a zamyslenie sa, ako oni naplnili výzvu Zboru biskupov ECAV na pomoc v zdravotných a sociálnych zariadeniach počas pandémie.

   Bratovi Ondrejovi Ri?iaňovi v mene Strediska evanjelickej diakonie v Ko?eci, ako aj CZ ECAV v Pova?skej Bystrici, vyslovujem úprimné srdečné poďakovanie.

Ľubomír Marcina, správca SED Ko?eca

 

      

 
  » Ko?ecká diakonia zasvätila Pamiatku reformácie aj praktickou slu?bou  
 

 

  


Na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2020, prebehlo testovanie na Covid-19 aj v Stredisku evanjelickej diakonie Ko?eca, a to opäť vo vlastnej ré?ii. Ná? zdravotnícky personál pod vedením odborne skúsenej vrchnej sestry Anny Ku?nírovej, najskôr otestoval 75 klientov zariadenia, ako aj personál, s celkovým výsledkom ? negatívny. Následne sa celý diakonický tím presunul na miestne futbalové ihrisko, kde posilnil ďal?ie 2 tímy testujúce obyvateľov obce. Vďaka výbornej spolupráci so starostom Radomírom Brtáňom, príslu?níkmi armády SR a miestnym hasičským zborom, celá akcia prebiehajúca počas 2 víkendových dní v na?ej obci s 2600 obyvateľmi, dopadla na výbornú. Taktie? neboli opomenuté reformačné slu?by Bo?ie. Tie sa konali popoludní o 14 hodine v diakonickej kaplnke, av?ak len cez rozhlasové ozvučenie izieb, chodieb a ostatných priestorov. Klienti, vedenie a celý slu?bukonajúci personál boli tak okrem dopoludňaj?ieho TV prenosu, účastný slu?ieb Bo?ích s vysluhovaním sv. Večere Pánovej priamo v zariadení. Slu?by Bo?ie vykonal duchovný správca, br. Ľubomír Marcina, zakladateľ, budovateľ a neúnavný horlivý pracovník v ko?eckej diakonii i na vinici Pánovej. V rámci reformačných slu?ieb Bo?ích, sme si pripomenuli 25. výročie jeho slu?by a pôsobenia v ED ECAV na Slovensku. Ko?ecké Stredisko ED je dnes najväč?ím v sieti ED ECAV, kde dosahuje obdivuhodných výsledkov a má dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Momentálne brat Ľubomír Marcina je slu?obne najstar?ím pracovníkom v rámci siete stredísk ED ECAV na Slovensku. Pri tejto príle?itosti nechýbali preto ďakovné pozdravy, predov?etkým z Ústredia ED ECAV, ale aj s partnerských diakonických zariadení zo zahraničia. Citujúc jedno za v?etky: ?Prajeme ti, drahý brat Ľubomír, veľa Bo?ieho po?ehnania, sily, múdrosti a rozvahy do ďal?ích rokov, nielen v diakonickej slu?be?. Organovou hrou poslú?il člen SR SED Ko?eca, poddozorca TUS a kantor Ing. Martin Meli?ík, PhD. Sviatosť sv. Večere Pánovej prisluhovanou bratom Marcinom, za asistencie zamestnanca SED Ko?eca, Ing. Jakuba Rosu, ?tudenta ETF UK v Prahe, prijali v?etci klienti vo svojich izbách, ako aj slu?bukonajúci personál a vedenie SED, za dodr?ania prísnych hygienických predpisov. Počas Večere Pánovej sa priestormi ko?eckej Diakonie, prostredníctvom rozhlasu ozývala pieseň z Tranovského kancionála, ?Ozdobí? se du?e milá?, v podaní brata kantora. Po záverečnej liturgii sa rozozvučal mohutný Lutherov hymnický chorál, ?Hrad prepevný? a hlahol zvonov z ve?e diakonickej kaplnky.

Ing. Marcel Breče, riaditeľ SED Ko?eca

 

      

 
  » Testovanie COVID-19 v SED Ko?eca  
 

 

sme sa dočkali dlhodobo očakávaného testovania klientov a personálu na COVID-19. Rýchlotesty boli doručené do ná?ho zariadenia prostredníctvom VÚC Trenčín 5. mája 2020. Následné testovanie absolvovalo 70 klientov a 38 zamestnancov so 100% negatívnymi výsledkami. Z tohto mo?no usúdiť, ?e vedenie SED Ko?eca, opäť dokázalo na profesionálnej úrovni a vo vlastnej ré?ii zabezpečiť nielen ochranné pomôcky a dezinfekciu, ale spoločne so zodpovedným prístupom v?etkých zainteresovaných, aj ochrániť zariadenie pred nebezpečnou nákazou. Mnohokrát to bolo s vypätím síl, zachovať v?etky ?tátne a hygienické nariadenia a popritom zabezpečovať ka?dodenný plynulý chod SED. ?iaľ, ?e aj v tejto dobe, kedy sme v?etci na jednej lodi sa zase uplatňuje princíp prednostne rie?iť verejných poskytovateľov sociálnych slu?ieb, či?e ?tátne zariadenia pred neverejnými, teda aj cirkevnými. Na?a veľká vďaka patrí v prvom rade vrchnej diplomovanej sestre s dlhoročnou zdravotníckou praxou Anne Ku?nírovej, za vysoko profesionálne nasadenie a odborné zvládanie krízovej situácie. Rovnako vďaka a obdiv patrí riaditeľovi, Ing. Marcelovi Breče, za múdrosť, rozvahu, obetavosť a osobný prínos v tejto zlo?itej dobe. Veľká pomoc, v pravý čas nám pri?la prostredníctvom Rádu Maltézskych rytierov v osobách podnikateľa Róberta Jendrova a Ing. Jána Gramatu, riaditeľa krajského Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, ktorí doručili do ná?ho zariadenia 5500 kusov ochranných rukavíc a 200 litrov dezinfekcie. Ďakujeme za stovky kusov ochranných rú?ok od rôznych darcov z regiónu, zvlá?ť členke správnej rady SED Ko?eca, MUDr. Zlatici Krupičkovej. Na?a vďaka za veľkú duchovnú a morálnu podporu patrí dekanovi kpt. Mgr. Ondrejovi Ri?iaňovi, PhD. z Úradu ekumenickej pastoračnej slu?by OS SR Trenčín, bratom farárom Petrovi Fabokovi, Jozefovi Pacekovi, Du?anovi Cinovi a Jánovi Molčanovi, ako aj poddozorcovi TUS, Martinovi Meli?íkovi. V neposlednej miere cítime stále veľkú podporu a záujem z Ústredia ED ECAV, zo strany obce Ko?eca, zvlá?ť pána starostu Mgr. Radomíra Brtáňa, ako aj vedenia Pova?skej cementárne Ladce. Kie? by biblické slová Gal. 6:2 ? ?Jedni druhých bremená zná?ajte, a tak naplníte zákon Kristov?, rezonovali aj naďalej v na?om zariadení, ale aj v cirkvi, nielen po tieto dni skú?ok a boja s aktuálnym celosvetovým postrachom ľudstva ? Korona vírusom. 

Ľubomír Marcina, správca SED Ko?eca

      

 
  » Zvládanie núdzového stavu v SED Ko?eca  
         
 

      Aj v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Ko?eci, čelíme u? od prvých správ o koronavíruse, tomuto dnes tak často skloňovanému postrachu ľudstva. Okrem núdzového stavu nám nariadeným ?tátnymi in?titúciami, platí aj v na?om stredisku úplný zákaz náv?tev príbuzných na?ich klientov, či osobných prijímaní akýchkoľvek stránok.

     Personál, ktorý sa nám zredukoval z dôvodu práceneschopnosti, nahradilo vedenie zariadenia. A tak správca SED, Ľubomír Marcina vystriedal luterák, ktorý pou?íva teraz len sporadicky, za bielu kuchársku uniformu. Riaditeľ zariadenia Marcel Breče, popri kancelárii, trávi viac času na oddelení medzi klientmi a personálom, administratívny pracovník Jakub Rosa, zastáva pomocnú funkciu sanitára. Aj v tomto núdzovom stave, obdivuhodné výkony podáva vrchná sestra, Anna Ku?nírová, s celým personálom, ktorý popri vlastnej smene prichádza do slu?ieb aj večer, kedy je nápor práce s na?imi ťa?ko postihnutými klientmi. Čo sa týka zabezpečenia ná?ho zariadenia ochrannými pomôckami, treba vyzdvihnúť a poďakovať ústrediu Evanjelickej diakonie v Bratislave, za promptné dodanie rú?ok pre ná? personál i klientov. Rovnako treba poďakovať VÚC Trenčín, konkrétne pani Elene Nekorancovej, vedúcej sociálneho odboru, za odporučenie projektu ? výzvy Tatrabanky o finančnú pomoc na nákup ochranných rú?ok a rukavíc. Srdečná vďaka patrí členovi správnej rady SED Ko?eca, Martinovi Meli?íkovi, kantorovi, ktorý s bratom farárom Du?anom Cinom, zo susedného Púchova, nahráva slu?by Bo?ie v púchovskom kostole a v nedeľu o desiatej hodine si ich aj my mô?eme cez internet v priamom prenose vypočuť z na?ej kaplnky. Zvuk prichádza do mikrofónu a vďaka kvalitnému ozvučeniu v?etkých priestorov, je ka?dý v zariadení, účastný slu?ieb Bo?ích, v?dy s ú?asnou povzbudivou kázňou. Veľkou morálnou podporou je nám vedenie obce, na čele s pánom starostom Radomírom Brtáňom, vedenie Pova?skej cementárne Ladce a duchovnou podporou tie? brat farár rímskokatolíckej cirkvi, Jozef Petrá? z Ladiec. A teda biblické slová: ?Jedni druhých bremená zná?ajte a tak naplníte zákon Kristov.? (Gal. 6,2), sa v dne?ných ťa?kých časoch skú?ok naplno prejavujú v praxi.

Ľubomír Marcina, správca SED Ko?eca

      

 
  » Výnimoční jubilanti v Stredisku evanjelickej j diakonie  
         
 

     
  

      V Stredisku evanjelickej diakonie Ko?eca (SED), do?íva jeseň svojho ?ivota spomedzi 70 klientov aj značná časť ? 11 seniorov nad 90 rokov.

    Pri tejto príle?itosti a nadväznosti na nedávnu vzácnu náv?tevu ná?ho SED dôstojným bratom gen. biskupom Ivanom Eľkom, sa po tý?dni konala v tomto zariadení ďal?ia milá akcia v rámci plánovaných aktivít. Jedenásti klienti sa stretli v jedálni zariadenia k spoločnej oslave ? poďakovanie za dlhý ?ivot. Na úvod stretnutia prítomných hostí v osobách primátorov a starostov miest a obcí, odkiaľ na?i jubilanti pochádzajú, privítal správca SED Ľubomír Marcina. Svoj duchovný príhovor zalo?il na základe biblického textu: ?alm 71, 5.9:?Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Nezavrhni ma v čase staroby, Ty ma neopusť!?

    ?V zariadeniach pre dôchodcov je mo?né postretať rôznych ľudí, rôzne ľudské príbehy. U niektorých prevládajú pocity sklamania, zatrpknutosti, strát, hnevu, neodpustenia trvajúceho desaťročia. O čo je kraj?ie, keď vidíme dôchodcov, ktorí sú pokojní, vyrovnaní, te?iaci sa z lásky detí, vnúčat a dobrých rodinných vzťahov. V?etci nie sme rovnakí. Krásnym stromom sú podobní tí, ktorí sú vďační, milí, láskaví, trpezliví a hlavne modliaci sa ?za v?etkých a za v?etko?. Úcta k starému človeku sa stala vo Svätom Písme zákonom. Pred ?edinami povstaň, ucti si star?iu osobu, pí?e sa v 3. knihe Moj?i?ovej. Keď ide o vlastných rodičov, tak ten zákon je e?te prísnej?í a Boh ho zahrnul do Desatora Bo?ích prikázaní ?Cti otca svojho a svoju matku, aby si dlho ?il na zemi, ktorú ti dal Pán, tvoj Boh.?V minulosti sa starému človeku vzdávala veľká úcta podľa zásady, ?e treba mať úctu k ?edinám. U niektorých národov sa staroba vysoko vá?i a ctí, v Afrike má slovo starých veľkú váhu, lebo ich pova?ujú za ??ivé kni?nice? skúsenosti a múdrosti. Vysoký vek má vlastné hodnoty, ktoré sú veľmi potrebné mlad?ím generáciám a celej spoločnosti. Star?í ľudia majú zmysel pre minulosť a pre dejiny, kým mladí často nepoznajú ani len najbli??ie dejiny a opakujú omyly minulosti. Majú aj ucelenej?í pohľad na ?ivot; ich citové, mravné a nábo?enské hodnoty sú dôle?ité pre rovnováhu v rodinách, v spoločnosti i pre jednotlivé osoby. Staroba je krí?, ale je i dar. Treba len objaviť hodnoty vy??ieho veku a pou?iť ich na obohatenie ?ivota celej spoločnosti. A napokon staroba ponúka ucelený pohľad na ?ivot. Ľudská spoločnosť by bola bez pochyby lep?ia, keby vedela zu?itkovať hodnoty dôchodcov, seniorov.?

    Po ňom sa jubilantom prihovoril poverený riaditeľ UED ECAV na Slovensku, Ján Gasper, ktorý vo svojom príhovore pozdravil nielen jubilantov a prítomných hostí, ale vyzdvihol aj dlhoročnú vysokú úroveň a kvalitu poskytovaných sociálnych slu?ieb v tomto najväč?om zariadení v rámci siete ED ECAV na Slovensku. Následne ho vystriedal Radomír Brtáň, starosta obce Ko?eca a podpredseda ZMOSu,ktorý odovzdal oslávencom kytice kvetov a vecné dary, poukázal na vzájomnú dlhoročnú spoluprácu obce s vedením SED Ko?eca.

    Deti zo susednej materskej ?koly predviedli dojímavý program. Nechýbalo občerstvenie, ktoré pripravil ochotný personál. Toto milé stretnutie s na?imi jubilantmi pokračovalo zápisom do kroniky obce, v dru?ných rozhovoroch plných spomienok pri ?ivej hudbe. Nechýbali ani slová vďaky z radov klientov, hlavne vrchnej sestre Anne Ku?nírovej, za obetavé nasadenie pri zorganizovaní celej akcie, ale aj za príkladnú starostlivosť v?etkým, ktorí denno-denne konajú v tomto sociálnom zariadení SED praktickú kresťanskú slu?bu lásky ? diakoniu.

Marcel Breče riaditeľ SED Ko?eca

 

 

 

 
      

 
  » Október - mesiac úcty k star?ím  
         
 

     

      ?Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Nezavrhni ma v čase staroby, Ty ma neopusť!? ?alm 71, 5-9 V duchu týchto biblických slov sme započali 1. októbra 2019 v ko?eckom zariadení Strediska evanjelickej diakonie Mesiac úcty k star?ím.Múdry starozmluvný Kazateľ spoznal a zachytil pre ďal?ie generácie hodnotnú my?lienku, poznanie, ?e ?v?etko pod Slnkom má svoj čas.? Je čas narodiť sa, je čas dospievať, je čas stavať, je čas pracovať, je čas zalo?iť si rodinu, je čas hovoriť, je čas mlčať, je čas hodnotiť. A keď?e je čas narodiť sa, je i čas dospievania, dospelosti a star?ieho veku. Star?í vek sa v?eobecne chápe ako fáza ubúdania ?ivotných síl a rastúcej závislosti na iných. Pre moderný svet je to často čas bez citu, bez srdca, bez lásky a slu?by, nakoľko starý neproduktívny človek je pova?ovaný u? za príťa?. Jedno príslovie hovorí: ?Suché lístie nehyzdí krásne stromy.?

     Aj v na?om ko?eckom zariadení Strediska evanjelickej diakonie, je mo?né postretať rôznych ľudí, rôzne ľudské príbehy. U niektorých prevládajú pocitysklamania, zatrpknutosti, strát, hnevu. O čo je kraj?ie, keď vidíme klientov, ktorí sú tu spokojní, vyrovnaní, te?iaci sa z ka?dého dňa, ktorý sa tu mohli do?iť obklopení príkladnou starostlivosťou, slu?bou lásky ? diakoniou. V?etci nie sme rovnakí. Krásnym stromom sú podobní tí, ktorí sú vďační, milí, láskaví, trpezliví a hlavne modliaci sa ?za v?etkých a za v?etko.? Staroba je krí?, ale je i dar. Treba len objaviť hodnoty vy??ieho veku a pou?iť ich na obohatenie nás v?etkých. V neposlednom rade staroba ponúka aj ucelený pohľad na ?ivot. Ľudská spoločnosť by bola bezpochyby lep?ia, keby vedela zu?itkovať aj hodnoty na?ich seniorov.

      V priebehu mesiaca október sme na?im klientom ponúkli tri vydarené akcie. Prvou bol 16. októbra 2019 výlet na horu Butkov nad Ladcami, vďaka ústretovosti vedenia Pova?skej cementárne Ladce. Následne 23. októbra 2019 sa nám predstavil svojimi skladbami spevokol z Ko?ece a napokon 27. októbra 2019, vďaka výdatnej spolupráci s miestnym obecným úradom a pánom starostom Radomírom Brtáňom, nav?tívili na?i klienti vystúpenie speváka Maro?a Banga v Kultúrnom centre v Ko?eci. Mesiac október sme uzatvorili Slávnostnými slu?bami Bo?ími na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2019, keď sme si pripomínali 16. výročie posviacky a uvedenia do prevádzky SED Ko?eca, ako aj 25. výročie posviacky ko?eckého evanjelického kostola.

Informoval: Jakub Rosa

 

 

 
      

 
  » Sociálny čin roka  
         
 

 

      V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na ?upnom námestí v Bratislave sa konalo 8. októbra 2019 slávnostné oceňovanie ľudí pôsobiacich v sociálnej sfére pod názvom ?Sociálny čin roka?. Medzi dvoma desiatkami ocenených, v troch kategóriách z celého Slovenska, bol aj riaditeľ Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Ko?eci (SED) Marcel Breče, ktorému ocenenie osobne odovzdali minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a premiér SR Peter Pellegrini. Celé podujatie moderovala Iveta Malachovská, ktorá zároveň predstavila profily ocenených. Po kultúrnom programe s pozdravnými príhovormi vystúpili premiér Peter Pellegrini aj minister Ján Richter, ktorí zhodne vyzdvihli ich obetavú prácu pre ľudíodkázaných na pomoc druhým, prácu často nedocenenú a ?iaľ často ani neocenenú. Marcel Breče pôsobí v SED Ko?eca od jeho vzniku v roku 1997, kde nastúpil po skončení vysokej ?koly na civilnú vojenskú slu?bu. Osvedčil sa nielen pri vznikajúcej Terénnej opatrovateľskej slu?be pri CZ ECAV Ko?eca, ale aj pri výstavbe komplexu budov dnes najväč?ieho diakonickéhoSED ECAV na Slovensku. Nehľadiac na svoj voľný čas či odmenu, obetavo sa anga?oval svojim umom a schopnosťami pri neľahkých začiatkoch SED v Ko?eci, ako aj misijnej práce, hlavne s mláde?ou, v celom rozsiahlom diasporálnom cirkevnom zbore. Aj vďaka jeho neúnavnej obetavej práci a ústretovosti, rozvahe a múdremu riadeniu dosiahlo SED v Ko?eci obdivuhodných výsledkov. Dnes je stredisko v záujme dopytu s veľmi dobrým menom, nielen v regióne, ale aj v zahraničí. O tom sa mohli presvedčiť mnohí cirkevní predstavitelia, ale aj vysokí ?tátni činitelia. ?eláme bratovi riaditeľovi Marcelovi Breče, aby ho Pán aj naďalej viedol a posilňoval v neľahkej slu?bektorej doposiaľ venoval toľko času a energie.

Autor článku a fotografií: Ľubomír Marcina

 

 

 
      

 
  » Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)  
         
 

 

      V kongresovej sále TSK v Trenčíne sa v piatok 27. septembra 2019, konalo slávnostné odovzdávanie ocenení v kategórii ?Odborný zamestnanec v sociálnych slu?bách Trenčianskeho kraja 2019?.

     Poverená komisia z pomedzi 262 poskytovateľov sociálnych slu?ieb v rámci Trenčianskeho kraja, vybrala 10 nominantov na ocenenie. Jednou z nich bola aj Dipl. sestra, pani Anna Ku?nírová, ktorá pracuje v Stredisku evanjelickej diakonie v Ko?eci (SED) takmer od jeho vzniku v roku 2003. Má veľké zásluhy na jeho vybudovaní ako aj zorganizovaní prevádzky. Predtým pracovala vo Fakultnej nemocnici v Bratislave ako vrchná sestra, po boku známeho neurológa, prof. MUDr. Pavla Traubnera, ktorý doposiaľ na ňu spomína ako na veľmi schopnú a odborne spôsobilú zdravotní&##269;ku. Tieto charakterové vlastnosti ju sprevádzajú aj počas práce v SED Ko?eca, kde pracuje u? 17 rokov. SED Ko?eca aj vďaka pani Anne Ku?nírovej, dosahuje obdivuhodné výsledky, jednak po stránke zdravotno-odbornej, personálnej, a? po technické zabezpečenie prevádzky. Vďaka jej neúnavnej a obetavej práci, má na?e stredisko dobré meno nielen v regióne, ale aj v zahraničí. Preto si pani Anna Ku?nírová takéto ocenenie právom zaslú?ila. Prevzala ho z rúk predsedu TSK, Jaroslava Ba?ku, ako aj Branislava Ondru?a, ?tátneho tajomníka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Za 10 ocenených pracovníkov sa napokon poďakovala práve pani Anna Ku?nírová, ktorá vo svojom ďakovnom príhovore vyzdvihla príkladnú spoluprácu s teraj?ím vedením TSK, zvlá?ť s vedúcou sociálneho odboru, pani Elenou Nekorancovou. Prítomných vo svojom príhovore ďalej oboznámila s náročnosťou práce v sociálnych slu?bách, s problémami, ktoré doposiaľ neverejní poskytovatelia sociálnych slu?ieb často musia zvládať. Zaspomínala na začiatky v SED Ko?eca, keď spolu s Ľubomírom Marcinom, správcom SED, ako aj riaditeľom SED, Marcelom Breče, zabezpečovali prevádzku v neľahkých podmienkach, ktoré neprajný zákon voči neverejným (ne?tátnym) poskytovateľom diktoval. V snahe udr?ať a zabezpečiť chod zariadenia, boli neraz nútení podstúpiť riziko čerpania bankových úverov na svoje osoby.

      Po mohutnom potlesku v?etkých prítomných, srdečných gratuláciách a záverečných slovách moderátorky, podujatie pokračovalo pri občerstvení v neformálnych, dru?ných rozhovoroch.

     Marcel Breče riaditeľ SED Ko?eca

 

 
      

 
  » Vzácna náv?teva z Wittenbergu  
         
 

 

       Stredisko Evanjelickej Diakonie v Ko?eci, 7. ? 13. augusta 2019 opäť hosťovalo vzácnu náv?tevu z Lutherovho mesta Wittenbergu, v osobách brata farára Johannesa Hillgera a Kathrin Hauser, huslistky ?tátneho komorného orchestru v Halle ? Spolková republika Nemecko. Na?i vzácni hostia okrem bohatého tý?dňového programu, ktorý absolvovali nielen v trenčianskom regióne, ale boli aj pozvaní bratom farárom Jozefom Pacekom, odchovancom ko?eckej diakonie, do vzdialenej?ej Kremnice a jej krásneho okolia. Tam v jeho sprievode absolvovali 2 dni naplnené obohacujúcim programom.

       Napokon poslú?ili na slu?bách Bo?ích v nedeľu 11. augusta 2019 v púchovskom evanjelickom kostole. Kázeň brata farára Johannesa Hillgera tlmočila sestra Erika Sukovská. K tomuto kostolu sa bratovi farárovi Johannesovi Hillgerovi via?u spomienky spred 38 rokov, doby hlbokej totality, kedy bol v ňom účastný na slu?bách Bo?ích a nemohol bohoslu?obné zhroma?denie ani len pozdraviť. Svoju kázeň zalo?il na biblickom texte Izaiá? 2, 1 ? 5: Tento svet potrebuje veľké panoramatické okno s výhľadom do diaľky. Potrebuje ľudí, ktorí majú zmysel pre mo?nosti, ktorí vidia viac, pozerajú ďalej a hlb?ie. Ľudí, ktorí vidia, čo by bolo mo?né. Ktorí pozerajú späť, na dobrý začiatok, keď Boh povedal: ?A bolo to dobré.? Pohľad na začiatky je v Biblií v?dy aj pohľadom na zajtraj?ok. Potrebuje ľudí mo?ností. Ľudí, ktorí vidia nielen Tu a Teraz, ale aj dni, ktoré prídu. Na konci v?etkých čias. V dňoch, ako sú tieto, sa stávame nekonečnými. Ľudia mo?ností veria: u Boha je mo?né viac, ako si doká?eme predstaviť. Takýto pohľad mali proroci. Videli, čo sa stane, mali sny a vízie. Opisovali veľkolepé obrazy, ktoré u? tisícročia robia ľudí hľadajúcimi a tú?iacimi. Putovanie národov na vrch, na ktorom sa v?etci stretnú, uzavrú mier, dohodnú práva a hľadajú spoločné smerovanie. Kde Boh nie je symbolom rozdelenia a násilia, ale svetlom pre hľadajúcich. Boh, ktorý miluje rôznosť ľudí a udr?iava ich v svornosti. Aký ú?asný pohľad. To nie je mo?né ? hovoria jedni. Mnohé je mo?né ? povedal si Stefan Nau. Bol umelecký kováč a v septembri 1983 vzal meč a prekoval ho na radlicu, ktorú umiestnil na dvor Lutherovho domu vo Wittenbergu. Kto by bol vtedy povedal, ?e sa z tohto stane symbol pokojnej revolúcie. Kto by bol veril, ?e zmiznú múry. V Nemecku to na mnohých miestach znamená prerobiť kasárne na internáty. Staré kasárne sa menia na moderné univerzity, miesta vzdelávania. Obzvlá?ť v Porýnií?Westfálsku pokladali za nemo?né, ?e sa dosiahne odchod Američanov. Vo Wittenbergu je Melanchthonova ulica, vo v?etkých domoch bola v časoch DDR ubytovaná ?tátna bezpečnosť. Po politických zmenách tam vzniklo centrum, v ktorom sa venujú postihnutým ľuďom. Dá sa to? Dá sa to, hovorí aj Malala, pakistanská ?koláčka, ktorú postrelil do hlavy Talibanec, preto?e chcela vyu?iť svoje právo na vzdelanie. Pre?ila a odvtedy bojuje za právo na vzdelanie. Jej výrok obletel svet. Povedala: ?Dieťa, učiteľ, ceruzka a kniha mô?u zmeniť svet.? Nemohlo by aj Nemecko zakázať export zbraní, alebo ho aspoň výrazne obmedziť? Nemohli by sme sa stať rad?ej namiesto prvej triedy vo vývoze zbraní celosvetovou triedou, v ktorej sa spoločne učíme ?iť v mieri? Mo?no by sme sa raz mohli spýtať poslancov vo vláde pred voľbami, čo je podľa nich mo?né. Izaiá? svojimi slovami pred na?imi očami maľuje obraz mieru. Pridajme sa teda. Izaiá? nám dáva obraz do hlavy a do srdca. Meče na pluhové radlice. Alebo aj: slová nenávisti na vyznania lásky, falo?né správy na pravdivé správy, kasárne na internáty, budovanie miesto bombardovania, gitary miesto pu?iek, pitie čaju miesto utápania sa v strachu, spievať spoločne kánon miesto ohovárania, ceruzky miesto mín, hľadať rozhovory miesto nepriateľského osočovania. Napadá vám e?te niečo viac, alebo...

       Slu?by Bo?ie organovou hrou sprevádzal a hudobným vstupom obohatil Martin Meli?ík, poddozorca TUS a hrou na husle Kathrin Hauser. Liturgovali púchovský rodák, Ľubomír Marcina, ktorý je s Johannesom Hillgerom, jeho rodinou a zborom v priateľskom kontakte u? 38 rokov a administrátor uprázdneného púchovského cirkevného zboru, Miroslav E?tok.

 

Text a foto: Ing. Jakub Rosa

 
      

 
  » Stretnutie konfederácie politických väzňov v Ko?eci  
         
 

      V pondelok 15. júla 2019 sa v Stredisku evanjelickej diakonie v Ko?eci, uskutočnilo stretnutie členov Konfederácie politických väzňov Slovenska, za účasti jej predsedu Petra Sandtnera, ako aj pracovníka Ústavu pamäti národa, Petra Chromého.Takmer tri desiatky politických väzňov, či ich rodinných príslu?níkov privítal v kaplnke zariadenia SED Ko?eca brat Ľubomír Marcina, ktorý je tie? členom tejto konfederácie.

      Nasledovala pobo?nosť s úvodnou piesňou ES: 373. ?Je?i?i milosrdný?. V príhovore na základe ?almu 118, 5?9: ?Zo sú?enia som vzýval Hospodina; Hospodin vysly?al ma, keď mi uľavil. Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek ?! Hospodin je pri mne, je medzi mojimi pomocníkmi, a ja sa z láskavosťou pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lep?ie je utiekať sa k Hospodinu, ako dúfať v človeka. Lep?ie je utiekať sa k Hospodinu, ako dúfať v knie?atá.?, brat Ľubomír Marcina, duchovný správca strediska, pútavo oslovil v?etkých prítomných. Spomenul aj na - v blahej pamäti - evanjelických kňazov, predov?etkým Jána Zaťku, Jána Bohdana Hroboňa a rímsko-katolíckeho dekana ?tefana Palkoviča, ktorí v mladosti formovali jeho ?ivot a smerovanie. Pripomenul ?dobu temna? komunistického re?imu, keď mnohí statoční ľudia pre svoje presvedčenie a nezlomnú vieru v Boha zná?ali útlak, protivenstvo i väzenie. Sám bol jedným z nich, nakoľko sa mu dostalo väzenia počas základnej vojenskej slu?by za prechovávanie nábo?enskej literatúry, konkrétne Biblie. V tej dobe a hlavne v socialistickej armáde to bolo riskantné a neprípustné. Časy totalitného re?imu je preto potrebné mať neustále na pamäti, aj si ich aspoň pri takýchto stretnutiach pripomínať. Po Áronovskom po?ehnaní nasledovala prehliadka zariadenia a bratsko-sesterské rozhovory účastníkov pri pohostení v jedálni.

Ing. Jakub Rosa
      

 
  » Ko?ecká diakonia prizvaná k spolupráci  
         
 

       
        

 

      Stredisko evanjelickej diakonie v Ko?eci, bolo koncom júna tohto roku prizvané k spolupráci s Rádom Lazara Jeruzalemského. Jedná sa o jeden z najstar?ích rytierskych rádov v rámci RKC, ktorý vznikol vo Svätej zemi, kde zalo?il prvý ?pitál v Jeruzaleme. Súčasný rád pracuje v ekumenickom duchu so zameraním na sociálnu a zdravotnícku činnosť.

       Hlavným predstaviteľom tohto rádu v ČR je pra?ský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Ten počas slávnostnej bohoslu?by odovzdal tomuto rádu pre jeho činnosť symbolicky aj kľúč od monumentálneho pra?ského chrámu sv. Kajetána, spolu s priľahlými priestormi. Nezabudnuteľné chvíle sme mali mo?nosť za?iť na stretnutí s týmto vysokopostaveným hierarchom RKC v arcibiskupskom paláci na Hradčanoch a zotrvať s ním v bratskom rozhovore.

       Následne sme boli 18. júna 2019 pozvaní na slávnosť 25. výročia kňazstva ná?ho rodáka, brata farára Miroslava Marti?a, ktorý pôsobí na misiách v českom pohraničí u? 16. rokov a je aj jedným z členov rádu. Brat Miroslav Marti? je u? po mnohé roky na?im priateľom a spolupracovníkom ko?eckej diakonie. Pozdravný príhovor pri tomto jubileu predniesol v pra?skom chráme sv. Kajetána, br. Ľubomír Marcina, správca SED Ko?eca. Následne majestátnym akustickým priestorom zaznela pieseň ?Hoj?e, Bo?e? v sprievode organu a spevu brata farára Jozefa Paceka a bratov Marcela Breče, Jakuba Rosu a Ľubomíra Marcinu.    

        ?eláme Rádu Lazara Jeruzalemského hojnosť Bo?ieho po?ehnania pre slu?bu chorým, opusteným a nevládnym. Rovnako aj ná?mu jubilantovi pri 25. výročí kňazstva vyprosujeme hodne síl a vytrvalosti v neľahkej Pánovej slu?be v českom pohraničí silne poznačenom ateistickým re?imom.
      

 
         
  » posviacka pí?ťalového organa  
         
 


   

 

 V pova?skobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali mo?nosť pre?iť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a po?ehnanú príle?itosť ? posviacku pí?ťalového organa.

     Za hlaholu zvonov vchádzal do preplneného Bo?ieho chrámu dôstojný brat Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku v sprievode brata Mariana Kaňucha, seniora TUS a 8. duchovných pastierov. Slávnostný vstup sprevádzala pieseň Otvorte mi krásnu bránu za sprievodu digitálneho organa, sláčikového kvarteta a mohutného spevu celého bohoslu?obného zhroma?denia. Vzácnych hostí, ako aj v?etkých prítomných privítala poddozorkyňa ná?ho CZ, Ľubica Juríčková. V kázni Bo?ieho slova na základe biblického textu: Fil. 2,1-6, brat biskup, Ján Hroboň, zdôraznil aktuálnu potrebu jednoty v cirkvi a význam ka?dého jednotlivca pre toto spoločenstvo. Ako príklad uviedol práve pí?ťalový organ. Hoci zvonku vidíme len pár desiatok výstavných a nale?tených organových pí?ťal, ďal?ie stovky sú ukryté vo vnútri. Ale pre plné rozvinutie organovej hudby sú dôle?ité v?etky ? v?etky vo svojej odli?nej veľkosti a zvukovej rozmanitosti. A tak, ako vzduch prúdiaci do pí?ťal, riadený organistom, vná?a ?ivot do tohto kráľovského nástroja, máme i my byť naplnení Duchom svätým a v na?om ?ivote i v cirkvi ?ivým svedectvom viery. Po hodnotnom vstupe sláčikového kvarteta, ktoré zaznelo na uctenie po?ehnanej pamiatky kantorov CZ Miloslava Kortmana a Marty Blahovej, brat administrátor CZ, Peter Fabok, uviedol 18 nových presbyterov CZ Pova?ská Bystrica. Akt posviacky nového organa vykonal dôstojný brat biskup Ján Hroboň. Následne po Confirma Deus profesorka ?ilinského konzervatória Marta Gáborová rozozvučala nový dvojmanuálový pí?ťalový organ skladbou J.S. Bacha ? Toccata C dur BWV 564. Históriu nadobudnutého organa prečítal brat diakon Ľubomír Marcina, ktorý zároveň podal dojímavé svedectvo o Jánovi Bohdanovi Hroboňovi, otcovi novozvoleného brata biskupa Jána Hroboňa, ktorého meno sa v tej dobe ?temna? často skloňovalo na vtedaj?om Okresnom výbore KSČ v Pova?skej Bystrici, u cirkevného tajomníka a e?tebákov, ktorým bol nepohodlný, hlavne pre zanietenú prácu s mláde?ou, ktorej brat Marcina bol súčasťou. Aj napriek tomu sa J.B. Hroboň nedal zastra?iť, ani kúpiť za ?iadnu cenu na spoluprácu s vtedaj?ím ateistickým re?imom. Svoju slu?bu Bohu a Jeho ľudu ako ev. farár v Lazoch pod Makytou konal horlivo a nebojácne s veľkou podporou man?elky Milu?ky a celej početnej rodiny. Po sólo speve Dvořákovho 23. ?almu v podaní opernej speváčky Terezky Janekovej poďakoval ná?mu duchovnému pastierovi brat Peter Kedro, dozorca CZ. Vyzdvihol jeho neúnavnú horlivosť, obetavosť a nezi?tnú slu?bu, ktorú u? desiaty rok koná v pova?skobystrickom CZ, ktorý pod jeho vedením dosahuje skvelých a viditeľných výsledkov. Okrem prvenstva v náv?tevnosti slu?ieb Bo?ích v rámci TUS, konania rôznych misijných podujatí v celom regióne, záslu?nú prácu v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Ko?eca, a? po zveľaďovanie cirkevnozborových priestorov. O jeho príkladnej obetavosti svedčí aj tento kráľovský nástroj ? pí?ťalový organ, ktorý vo vlastnej ré?ii v spolupráci s bratom Martinom Meli?íkom, poddozorcom TUS, zaobstaral a pre ná? kostol daroval. S pozdravom a slovami uznania sa bohoslu?obnému zhroma?deniu prihovoril aj brat senior TUS Marián Kaňuch. Po záverečnej liturgii, hymne Hrad prepevný a podaním rúk, sa v radostnej atmosfére veriaci rozchádzali, vyprevádzaní postlúdiom J.S. Bacha ? Toccata D mol BWV 565. Milé stretnutie s bratom biskupom Jánom Hroboňom, ktorému je tento kraj veľmi blízky a vzácny, nakoľko tu vyrastal, pokračovalo pri občerstvení v zborovej sieni, ktoré ochotne pripravili sestry z ná?ho CZ a SED Ko?eca. Odtiaľ na?i hostia pokračovali v prehliadke nového pútnického miesta na hore Butkov (Ladce) v sprievode brata Antona Barcíka, generálneho riaditeľa Pova?skej cementárne a.s., Ladce, sponzora mnohých projektov ECAV a Diakonie, ktoré vzniklo práve vďaka nemu, s ústredným 12 metrov vysokým krí?om a ďal?ími kresťanskými symbolmi. Po?ehnané chvíle s bratom biskupom za?ili napokon aj klienti a personál v kaplnke Strediska Evanjelickej DIAKONIE Ko?eca, kde brat biskup mal príhovor, pomodlil sa a následne prítomným udelil po?ehnanie. Ďakujeme Pánu Bohu i v?etkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej duchovnej atmosfére týchto povzná?ajúcich slu?ieb Bo?ích. Napokon vyprosujeme na?im bratom biskupom hojnosť Bo?ieho po?ehnania, rozvahy a múdrosti pri spravovaní ná?ho Siona ? drahej ECAV na Slovensku.

     Nový pí?ťalový organ u? počas nasledujúcich pôstnych večierní a nedeľných slu?ieb Bo?ích rozozvučí aj ná? nádejný kantor, iba 14 ročný konfirmand, Samko Bo?ko, ktorého na túto dráhu pripravuje práve brat Martin Meli?ík, za podpory sestry kantorky CZ Jaroslavy Polákovej. V rámci série organových koncertov na novom organe, ako prvý bude účinkovať brat Ján Vladimír Michalko z Bratislavy, a to v sobotu 27. apríla 2019 o 17:00 hodine. Srdečne Vás pozývame.

 Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ, 28.3.2019
      

 
     
  » NÁV?TEVA PREZIDENTA SR - ANDREJA KISKU  
 
   
     
 

Hlava ?tátu ? prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska so sprievodom, nav?tívil v rámci svojho pracovného programu vo ?tvrtok 14. marca 2019 Ilavský okres, kde sa stretol s predstaviteľmi samospráv z regiónu. V popoludňaj?ích hodinách zavítal aj do Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Ko?eci, v ktorom sa uskutočnilo milé stretnutie s jeho obyvateľmi a personálom.

Pred budovou strediska bol vzácny hosť privítaný chlebom a soľou, ako aj kyticou kvetov vedením SED v osobách: správcu Ľubomíra Marcinu, riaditeľa Marcela Breče a vrchnej sestry Anny Ku?nírovej. Nechýbal ani starosta obce Ko?eca Radomír Brtáň. Nasledoval presun do kaplnky, kde vzácneho hosťa u? netrpezlivo očakávali obyvatelia a personál. Duchovný správca Ľubomír Marcina na úvod tohto stretnutia pána prezidenta Andreja Kisku so sprievodom privítal slovami nábo?nej piesne: Ó Pane drahý. Pán prezident vyjadril radosť, ?e mohol prísť do tohto Účelového zariadenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, kde sana profesionálnej úrovni a s ú?asným ľudským prístupom koná praktická kresťanská slu?ba lásky ? DIAKONIA.

Vo svojom pozdravnom príhovore poďakoval vedeniu a personálu za vysoko humánnu a obetavú slu?bu pri ka?dodennom zabezpečovaní chodu zariadenia. Obyvateľom vzdal poctu za ich pracovité ruky, ?ediny a vybudovanie tejto krajiny slovami:?Vynasna?íme sa spraviť v?etko pre to, aby jeseň Vá?ho ?ivota bola v takýchto obetavých rukách a opatere, ako som sa presvedčil aj tu počas mojej náv?tevy. Aby tí ktorí sa o Vás starajú a poskytujú túto prepotrebnú sociálnu slu?bu, mnoho ráz ťa?ko zdravotne postihnutým a chorým, ju konali zodpovedne, s veľkým nasadením a predov?etkým s láskou.? Za povzbudivé slová plné uznania sa napokon pánovi prezidentovi poďakovala na?a obyvateľka Jarmila Smetanová, rodáčka z Trenčína. Nasledovala prehliadka zariadenia a odovzdanie suvenírov, ktoré pre neho zhotovili klienti.

V jedálni zariadenia potomnasledovalo krátke agapé s vedením, personálom ako aj starostom obce, kde pán prezident opäť vyjadril veľké uznanie v?etkým, ktorí toto uká?kové sociálne zariadenie nielen vybudovali, ale aj s veľkým nasadením a láskou konajú na tomto mieste slu?bu na?im seniorom. Napokon v?etkým za?elal ve

 síl a úspechov pri ka?dodennom napĺňaní kresťanskej slu?by lásky ? DIAKONIE. Zápisom do Pamätnej knihy obce Ko?eca sa tak zaradil k významným náv?tevám.

Stredisko Evanjelickej Diakonie Ko?eca, je najväč?ímÚčelovým zariadením ECAV na Slovensku v sieti Evanjelickej DIAKONIE. Je poskytovateľom sociálnych slu?ieb v zmysle zákona o sociálnych slu?bách 448/2008 Z.z. s celoročným pobytom v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej slu?by s kapacitou 70 lô?ok a 45 zamestnancami a mnohými dobrovoľníkmi. Za 16 rokov činnosti poskytlo sociálne slu?by 580 klientom k ich plnej spokojnosti, o čom svedčí mno?stvo ďakovných listov a uznaní nielen od jednotlivcov, ale aj od spolupracujúcich in?titúcii z domova a zo zahraničia, dokonca aj spoza oceánu.

?eláme Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Ko?eca, aby aj do budúcna konalo svoje vzne?ené poslanie a slu?bu v zmysle biblických slov: ?Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmen?ích bratov mne ste urobili.? Ev. Mat. 25,40

Anna Ku?nírová, predsedkyňa SR SED

 
         
  » TESCO - potravinová zbierka  
 


    Potravinová zbierka prebiehala na celom Slovensku v 113 predajniach Tesco v dňoch 22. - 24.11. 2018, do ktorej sa aj v tomto roku zapojilo Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Ko?eca a to tradične v dubnickom Tescu. Na?i zamestnanci, ale aj ochotní dobrovoľníci oslovovali v uvedené dni prebiehajúcej zbierky na?ich dobrodincov, rodinných príslu?níkov klientov, obecné a mestské úrady regiónu.

Do zbierky v?ak prispeli v značnej miere aj náhodní kupujúci z predajne Tesca. Vysoko oceňujem prístup a spoluprácu s vedením dubnického Tesca, menovite pani riaditeľky Margity Kubicovej, mana?érky Darinky Klandúchovej ako aj ostatných zamestnancov predajne, ktorí nám boli veľmi ústretoví a nápomocní počas celej tri dni prebiehajúcej zbierky.

Nedá mi v tomto prípade nespomenúť aj vrchnú sestre Strediska Evanjelickej DIAKONIE Ko?eca Annu Ku?nírovú s akým osobným nasadením celú akciu mana?ovala a vyvíjala úsilie o čo najlep?í výsledok. Ten bol v tomto roku prekvapujúci a rekordný. Vyzberané a darované potraviny a drogistický tovar predstavoval hodnotu 12 031 EUR a hmotnosť 8289 Kg. A tak aj v tomto roku ko?ecké Stredisko Evanjelickej DIAKONIE získalo v tejto prospe?nej akcii prvenstvo v rámci celého Slovenska.

Ďakujem v?etkým ktorí sa podieľali na tomto projekte praktickej pomoci v slu?be ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhým v zmysle biblických slov ? Jedni druhých bremená zná?ajte? Gal. 6.2

Ľubomír Marcina, správca SED Ko?eca

 
     
 

 
         
  » jubileum ko?eckej diakonie, 15 rokov slu?by (21.10.2018)  
 


     ?Čo chcem? Chcem slú?iť. Komu chcem slú?iť? Pánovi v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslú?im pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, ?e smiem slú?iť.?

   Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 15. jubilea ko?eckej diakonie v nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. októbra 2018. V tento deň sa veriaci z CZ ECAV Pova?ská Bystrica, spolu s vedením a personálom zo Strediska Evanjelickej DIAKONIE Ko?eca, zhroma?dili do pova?skobystrického evanjelického kostola na Slávnostné slu?by Bo?ie, v rámci ktorých bol uvedený do úradu nový zborový dozorca CZ ECAV Pova?ská Bystrica br. Peter Kedro. Zborová poddozorkyňa Ľubica Juríčková v úvode slávnostných slu?ieb Bo?ích privítala vzácnych hostí: vzne?eného brata seniora TUS Mariána Kaňucha, ďal?ích bratov farárov z ECAV, predstaviteľov Ústredia Evanjelickej diakonie z Bratislavy v osobách Jána Gaspera, Jany Gasperovej a Szilvie Buzalovej, hostí zo ?tátnej správy a miestnej samosprávy na čele s primátorom mesta Pova?ská Bystrica Karolom Janasom, starostom obce Ko?eca Radomírom Brtáňom s poslancami, spolupracovníkov a sponzorov diakonie.

Celé slu?by Bo?ie sa niesli v znamení vďaky za Bo?iu milosť, vzne?ené dielo, ktoré Pán Boh počas pätnástich rokov prevádzky SED Ko?eca po?ehnával. Slávnostný kazateľ, vzne?ený brat senior Marián Kaňuch, zalo?il kázeň slova Bo?ieho na text: "Tak pri?iel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vo?iel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. "Lk 4,16. Vo svojej zvesti zdôraznil význam chrámu v na?om ?ivote s dôrazom na budovanie chrámu v na?ich srdciach. Ak tú?ime po duchovnom raste a napredovaní zboru, musíme sa meniť. Musíme meniť na?e srdcia, lebo len zmenení ľudia priná?ajú zmenu. Svojou účasťou a aktivitou v spoločenstve veriacich mô?e byť ka?dý jeden súčasťou niečoho väč?ieho.

Po zvesti Bo?ieho slova nasledoval sólo spev Terézie Janekovej s organovým doprovodom miestnej kantorky sestry Jaroslavy Polákovej hymnickej piesne SED Ko?eca ? Tisíce svetov, ktorú krátko pred svojou smrťou zlo?il u? zvečnený ev. kňaz ? básnik Milan Kraus, do?ívajúci jeseň ?ivota so svojou man?elkou práve v SED Ko?eca. Následne br. senior TUS Marian Kaňuch uviedol do úradu nového zborového dozorcu CZ ECAV Pova?ská Bystrica br. Petra Kedru, človeka osvedčeného, hlboko veriaceho, obetavého a nezi?tne slú?iaceho v CZ, diakonii, ba i celej cirkvi zapísaného hlavne v projekte vy?ívaná história cirkvi k 500. výročiu Reformácie. Nasledovali slová vďaky správcu SED Ko?eca Ľubomíra Marcinu pracovníkom ko?eckej diakonie za ich ka?dodennú poctivú prácu počas 15. rokov a vyprosoval múdre vedenie a Bo?ie po?ehnanie do ďal?ích rokov slu?by v SED Ko?eca. Starosta obce Ko?eca Radomír Brtáň zhodnotil pätnásť rokov činnosti SED Ko?eca. Ďalej ako v príhovore uviedol riaditeľ Ústredia Evanjelickej diakonie dnes je toto sociálne účelové zariadenie ECAV na Slovensku - najväč?ie v sieti Evanjelickej diakonie a spĺňa v?etky po?adované parametre, ba a? nad?tandardy. O kvalite a poskytovaní sociálnych slu?ieb v tomto zariadení svedčí aj stopercentná obsadenosť a takmer ka?dodenný dopyt nových ? potencionálnych klientov, či ľudí hlásiacich sa do zamestnania. Stredisko je vnímané okolím ako bezkonkurenčné a veľmi dobre známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, či za oceánom. Kapacita zariadenia je 70 lô?ok preva?ne v jednoposteľových izbách so sociálnym zariadením, rehabilitáciou, vlastnou kuchyňou, práčovňou, solar systémom, ambulanciou pre lekára, spoločenskými priestormi a neposlednej miere kaplnkou, kde u? 15 rokov zaznieva Bo?ie slovo a prisluhuje sa sv. Večera Pánova. Kolektív 45 odborne spôsobilých pracovníkov a mnohých dobrovoľníkov sa svojou obetavou slu?bou stará preva?ne o ťa?ko zdravotne postihnutých klientov.

Doposiaľ v SED Ko?eca bolo dôstojne a príkladne zaopatrených 479 klientov. Za 15 ročnú nezi?tnú, obetavú slu?bu poďakoval a vyzdvihol príkladnú spoluprácu nielen s CZ ECAV Pova?ská Bystrica primátor mesta Karol Janas. Slávnostnú atmosféru slu?ieb Bo?ích obohatilo vystúpenie folklórnej skupiny z Mestečka pod vedením Martina Meli?íka, sen. poddozorcu. Ofera zo slu?ieb Bo?ích na ktorých sa zúčastnilo okolo 250 veriacich,v sume takmer 400 EUR poslú?i na nové ústredné kúrenie v kostole, ktoré k uvedenej nedeli bolo spustené do prevádzky.

Po skončení slu?ieb Bo?ích sa v zborových priestoroch konalo agapé ? pohostenie, ktoré s láskou pripravili ochotné sestry z CZ, kde sa pokračovalo v príjemnej atmosfére v dru?ných rozhovoroch. Veríme, ?e tak, ako Pán Boh viedol a po?ehnával obetavú slu?bu v SED Ko?eca počas celých pätnásť rokov, aj naďalej bude prítomný so svojou ?ehnajúcou rukou, aby pri v?etkých obetiach, práci a slu?be bol oslávený Boh a Otec ná?ho Pána Je?i?a Krista, v zmysle slov apo?tola Pavla Galatským 6, 2: ?Jedni druhých bremená zná?ajte a tak naplníte zákon Kristov.? Ľubomír Marcina, správca SED .

 
     
 
   
   

 
        
         
         

 

[>[[[[[[[[[[[[[a a target="_top" href="http://www.diakoniakoseca.sk">t;t;;t;;;;;;;;www.diakoniakoseca.skskk]